گروه سیگارس (تولید کننده محصولات محیط زیستی) از یک همراه علاقه مند به حوزه محیط زیست با دقت بالا جهت امور تولید محصولات با شرایط زیر دعوت به همکاری مینماید:
ساعت کاری : ۱۰ تا ۱۸
حقوق : توافقی
محل کار : بهارستان

@cigaros_pocket
cigaros.ir